Regulamin Hotel ***Superior Waldhaus Pulsnitz

ZAKRES STOSOWANIA

1.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do umów wynajmu pokoi hotelowych na zakwaterowanie i inne usługi świadczone przez hotel (Umowa o zakwaterowanie w hotelu). 

2.

Podnajem lub podnajem udostępnionych pokoi, jak również ich wykorzystanie do celów innych niż zakwaterowanie, wymaga uprzedniej zgody Hotelu w formie tekstowej.

3.

Ogólne warunki handlowe klienta obowiązują tylko wtedy, gdy zostało to wcześniej wyraźnie uzgodnione na piśmie.

 

ZAWARCIE UMOWY, PARTNERZY, TERMIN PRZEDAWNIENIA

1.

Hotel może bezpłatnie potwierdzić rezerwację pokoju w formie tekstowej. 

2.

Stronami umowy są hotel i klient. Jeżeli osoba trzecia złożyła zamówienie w imieniu klienta, klient ponosi odpowiedzialność wobec hotelu wraz z klientem jako dłużnik solidarny. 

3.

Wszystkie roszczenia wobec hotelu ulegają zasadniczo przedawnieniu po upływie jednego roku od początku ustawowego terminu przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze podlegają przedawnieniu w terminie pięciu lat. Skrócenie terminu przedawnienia nie dotyczy roszczeń z tytułu umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez hotel.

 

Anulowanie klienta (ANULACJA, ANULACJA i NOSHOW)

1.

Odstąpienie klienta od umowy zawartej z hotelem wymaga zgody hotelu w formie tekstowej. Jeśli taka zgoda nie zostanie wyrażona, uzgodniona w umowie cena jest płatna, nawet jeśli klient nie korzysta z usług wynikających z umowy. 

2.

Klient ma prawo do bezpłatnego anulowania rezerwacji do 7 dni przed przyjazdem. W tym terminie należy wpłacić 50% ceny rezerwacji, a w ciągu ostatnich 24 godzin przed przyjazdem 100% ceny rezerwacji.

3.

W przypadku pokoi niewykorzystywanych przez klienta, hotel przekazuje przychody z wynajmu tych pokoi innym podmiotom. Jeżeli pokoje nie są wynajmowane innym podmiotom, hotel może pobrać 100% uzgodnionego w umowie wynagrodzenia. 

4.

Wszelkie prawa do odstąpienia od umowy zawartej z hotelem wygasają na dwa tygodnie przed ustalonym umownie terminem przyjazdu. Uwaga: Zgodnie z art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2011/83/UE prawo do odstąpienia od umowy na 14 dni nie ma zastosowania do rezerwacji hotelowych. Obowiązują warunki anulowania rezerwacji w hotelu.

5.

W przypadku rezerwacji przez pośredników online (booking.com) obowiązują warunki anulowania rezerwacji zapisane na platformie rezerwacyjnej.

 

WYCOFANIE SIĘ Z HOTELU

1.

O ile zostało uzgodnione na piśmie, że klient może w określonym terminie bezpłatnie odstąpić od umowy, hotel ma również prawo ze swojej strony do odstąpienia od umowy w tym terminie (np. brak wpłaty uzgodnionej w umowie zaliczki). 

2.

Jeżeli odstąpienie od umowy przez hotel jest uzasadnione, klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

 

UDOSTĘPNIENIE POKOJU, PRZEKAZANIE I POWRÓT

1.

Klient nie nabywa żadnych roszczeń z tytułu udostępnienia określonych pomieszczeń, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie. 

2.

Zarezerwowane pokoje są dostępne dla klienta od godziny 15:00 w uzgodnionym dniu przyjazdu. Klient nie ma żadnych roszczeń do wcześniejszej rezerwy. 

3.

W uzgodnionym dniu wyjazdu pokoje muszą zostać opróżnione i oddane do dyspozycji hotelu najpóźniej do godziny 11:00. Po tym czasie hotel może naliczyć 50% pełnej ceny zakwaterowania (ceny katalogowej) za korzystanie z pokoju po przekroczeniu czasu umownego do godziny 15:00 z powodu opóźnienia w opuszczeniu pokoju, a po tym czasie 100%.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1.

Hotel jest odpowiedzialny za swoje zobowiązania wynikające z umowy. Roszczenia klienta o odszkodowanie są wykluczone. Wyłączone z tego są szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, jeśli hotel jest odpowiedzialny za naruszenie obowiązków, inne szkody wynikające z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez hotel oraz szkody wynikające z umyślnego lub niedbałego naruszenia obowiązków typowych dla umowy przez hotel. W przypadku wystąpienia zakłóceń lub wad w usługach hotelu, hotel dołoży wszelkich starań, aby je usunąć po otrzymaniu informacji o nich lub po natychmiastowym powiadomieniu klienta. Klient jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań w celu zaradzenia zakłóceniom i zminimalizowania wszelkich możliwych szkód. 

2.

Hotel ponosi wobec klienta odpowiedzialność za rzeczy wniesione zgodnie z przepisami prawa. W związku z tym odpowiedzialność jest ograniczona do stukrotności ceny pokoju, ale nie więcej niż 3.500 euro, a w odstępstwie od tego, w przypadku pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów wartościowych nie więcej niż 800 euro. Pieniądze, papiery wartościowe i kosztowności mogą być przechowywane w sejfie hotelowym do maksymalnej wartości 3.500 €. 

3.

O ile klient ma zapewnione miejsce parkingowe w garażu lub na parkingu hotelowym, nawet za opłatą, nie stanowi to umowy o przechowaniu. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów mechanicznych, przyczep, motocykli lub przyczep zaparkowanych lub manewrowanych na terenie hotelu i ich zawartości, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. 

 

Choroba lub śmierć gościa

1.

Jeśli gość zachoruje podczas pobytu w obiekcie noclegowym, hotel zapewni mu opiekę medyczną na jego życzenie. W przypadku bezpośredniego zagrożenia, Hotel zorganizuje opiekę medyczną nawet bez specjalnej prośby Gościa, w szczególności jeśli jest ona konieczna, a Gość nie jest w stanie tego zrobić sam.

2.

Dopóki Gość nie jest w stanie podejmować decyzji lub nie można skontaktować się z krewnymi Gościa, Hotel zapewni mu opiekę medyczną na koszt Gościa. Jednakże zakres tych środków opieki kończy się w momencie, gdy Gość jest w stanie podjąć decyzję lub gdy krewni zostali poinformowani o przypadku choroby.

3.

Hotel jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania od Partnera Umowy i Gościa lub, w przypadku śmierci, od ich następców prawnych, w szczególności za następujące koszty:

a) zaległe koszty leczenia, koszty transportu karetką pogotowia, leków i pomocy medycznej

b) dezynfekcja pomieszczeń, która stała się konieczna,

c) bielizna pościelowa, bielizna pościelowa i pościel, która stała się niezdatna do użytku, w przeciwnym razie do dezynfekcji lub gruntownego czyszczenia wszystkich takich przedmiotów,

d) odnawianie ścian, umeblowania, dywanów itp. w zakresie, w jakim zostały one skażone lub uszkodzone w związku z chorobą lub śmiercią 

e) czynsz za wynajem pokoju, jeśli pokój był użytkowany przez gościa, plus wszelkie dni niezdatności pokoju do użytku z powodu dezynfekcji, ewakuacji lub tym podobnych,

f) wszelkie inne szkody poniesione przez hotel.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Zmiany i uzupełnienia do umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych dokonywane są w formie tekstowej. Jednostronne zmiany lub uzupełnienia dokonane przez klienta są nieważne. 

2.

Miejscem wykonania i płatności jest lokalizacja hotelu. 

3.

Obowiązuje prawo niemieckie. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i o prawie kolizyjnym lub podobnych jest wykluczone. 

4.

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. We wszystkich innych kwestiach stosuje się przepisy ustawowe.

 

GELTUNGSBEREICH

1.

Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von Hotelzimmern zur Beherbergung und weiteren Leistungen des Hotels (Hotelaufnahmevertrag). 

2.

Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer sowie deren Nutzung zu anderen als Beherbergungszwecken bedürfen der vorherigen Zustimmung des Hotels in Textform.

3.

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies vorher ausdrücklich in Textform vereinbart wurde.

 

VERTRAGSABSCHLUSS, -PARTNER, VERJÄHRUNG

1.

Dem Hotel steht es frei, die Zimmerbuchung in Textform zu bestätigen. 

2.

Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Hat ein Dritter für den Kunden bestellt, haftet er dem Hotel gegenüber zusammen mit dem Kunden als Gesamtschuldner. 

3.

Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren grundsätzlich in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Schadensersatzansprüche verjähren in fünf Jahren. Die Verjährungsverkürzungen gelten nicht bei Ansprüchen, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beruhen.

 

LEISTUNGEN, PREISE, ZAHLUNG, AUFRECHNUNG

1.

Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer bereitzuhalten und die vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

2.

Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in Anspruch genommenen weiteren Leistungen zu geltenden Preise des Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden veranlasste Leistungen und Auslagen des Hotels an Dritte. Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer ein. 

3.

Das Hotel kann seine Zustimmung zu einer vom Kunden gewünschten nachträglichen Verringerung der Anzahl der gebuchten Zimmer, der Leistung des Hotels oder der Aufenthaltsdauer des Kunden davon abhängig machen, dass sich der Preis für die Zimmer und/oder für die sonstigen Leistungen des Hotels erhöht. 

4.

Rechnungen des Hotels sind innerhalb 7 Tagen ab Zusendung der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt ein Pauschalbetrag (Säumniszuschläge, Bearbeitungsgebühr) i. H. v. 25,00 Euro zu erheben.  

5.

Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Kunden eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 

6.

In begründeten Fällen, z.B. Zahlungsrückstand des Kunden, ist das Hotel berechtigt, weitere Leistungen abzulehnen.

 7.

Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber einer Forderung des Hotels aufrechnen oder verrechnen.

 

RÜCKTRITT DES KUNDEN (ABBESTELLUNG, STORNIERUNG und NoShow)

1.

Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen Vertrag bedarf der Zustimmung des Hotels in Textform. Erfolgt diese nicht, so ist der vereinbarte Preis aus dem Vertrag auch dann zu zahlen, wenn der Kunde vertragliche Leistungen nicht in Anspruch nimmt. 

2.

Ein kostenfreies Rücktrittsrecht für den Kunden besteht bis 14 Tage vor der Anreise. Innerhalb dieser Frist ist eine Zahlung in Höhe von 50% des Buchungspreises zu entrichten, innerhalb der letzten 7 Tage vor Anreise in Höhe von 75% des Buchungspreises, innerhalb der letzten 24 Stunden vor Anreise in Höhe von 100% des Buchungspreises.

3.

Bei vom Kunden nicht in Anspruch genommenen Zimmern hat das Hotel die Einnahmen aus anderweitiger Vermietung dieser Zimmer anzurechnen. Werden die Zimmer nicht anderweitig vermietet, so kann das Hotel die vertraglich vereinbarte Vergütung zu 100% in Rechnung stellen. 

4.

Ein Anrecht auf Rücktritt von dem mit dem Hotel geschlossenen Vertrag erlischt ab zwei Wochen vor dem vertraglich geregelten Anreisetag. Hinweis: Gemäß Richtlinie 2011/83/EU des europäischen Parlaments, Artikel 16 gilt das 14-tägige Rücktrittsrecht nicht für Hotelbuchungen. Es gelten die Stornobedingungen des Hotels.

5.

Bei Buchungen über Onlinevermittler (booking.com) gelten die auf der Buchungsplattform hinterlegten Stornobedingungen.

 

RÜCKTRITT DES HOTELS

1.

Sofern in Textform vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, ist das Hotel ebenfalls in diesem Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten (z.B. nichteinhalten vertraglich vereinbarter Vorauszahlung). 

2.

Bei berechtigtem Rücktritt des Hotels entsteht kein Anspruch des Kunden auf Schadensersatz.

 

ZIMMERBEREITSTELLUNG, -ÜBERGABE UND -RÜCKGABE

1.

Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer, soweit dieses nicht ausdrücklich in Textform vereinbart wurde. 

2.

Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 15:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur Verfügung. Der Kunde hat keinen Anspruch auf frühere Bereitstellung. 

3.

Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens um 11:00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Danach kann das Hotel aufgrund der verspäteten Räumung des Zimmers für dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 15:00 Uhr 50% des vollen Logispreises (Listenpreises) in Rechnung stellen, danach 100%.

 

HAFTUNG DES HOTELS

1.

Das Hotel haftet für seine Verpflichtungen aus dem Vertrag. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn das Hotel die Pflichtverletzung zu vertreten hat, sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beruhen und Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen Pflichten des Hotels beruhen. Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des Hotels auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. 

2.

Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel dem Kunden nach den gesetzlichen Bestimmungen. Danach ist die Haftung beschränkt auf das Hundertfache des Zimmerpreises, jedoch höchstens € 3.500,-und abweichend für Geld, Wertpapieren und Kostbarkeiten höchstens bis zu € 800,-. Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten können bis zu einem Höchstwert von € 3.500,- im Hotelsafe aufbewahrt werden. 

3.

Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Garage oder auf einem Hotelparkplatz, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem Hotelgrundstück abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge, Anhänger, Motorräder oder Anhänger und deren Inhalte haftet das Hotel nicht, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

 

Erkrankung oder Tod des Gastes

1.

Erkrankt ein Gast während seines Aufenthaltes im Beherbergungsbetrieb, so wird das Hotel über Wunsch des Gastes für ärztliche Betreuung sorgen. Ist Gefahr in Verzug, wird das Hotel die ärztliche Betreuung auch ohne besonderen Wunsch des Gastes veranlassen, dies insbesondere dann, wenn dies notwendig ist und der Gast hiezu selbst nicht in der Lage ist.

2.

Solange der Gast nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen oder die Angehörigen des Gastes nicht kontaktiert werden können, wird das Hotel auf Kosten des Gastes für ärztliche Behandlung sorgen. Der Umfang dieser Sorgemaßnahmen endet jedoch in dem Zeitpunkt, in dem der Gast Entscheidungen treffen kann oder die Angehörigen vom Krankheitsfall benachrichtigt worden sind.

3.

Das Hotel hat gegenüber dem Vertragspartner und dem Gast oder bei Todesfall gegen deren Rechtsnachfolger insbesondere für folgende Kosten Ersatzansprüche:

a) offene Arztkosten, Kosten für Krankentransport, Medikamente und Heilbehelfe

b) notwendig gewordene Raumdesinfektion,

c) unbrauchbar gewordene Wäsche, Bettwäsche und Betteinrichtung, anderenfalls für die Desinfektion oder gründliche Reinigung all dieser Gegenstände,

d) Wiederherstellung von Wänden, Einrichtungsgegenständen, Teppichen usw, soweit diese im Zusammenhang mit der Erkrankung oder den Todesfall verunreinigt oder beschädigt wurden, 

e) Zimmermiete, soweit die Räumlichkeit vom Gast in Anspruch genommen wurde, zuzüglich allfälliger Tage der Unverwendbarkeit der Räume wegen Desinfektion, Räumung o. ä,

f) allfällige sonstige Schäden, die dem Hotel entstehen.

 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1.

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollen in Textform erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden sind unwirksam. 

2.

Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Standort des Hotels. 

3.

Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts oder ähnlichem ist ausgeschlossen. 

4.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.